Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Metni

1. Giriş

Şirketimiz, müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem vermektedir. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve korunduğu hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Veri Sorumlusu

Şirket Adı:

Ifb-Institut für Bildung Eğitim ve Danışmanlık Akademisi Limited Şirketi

Adres:

Kızılay mahallesi, Necatibey caddesi, Akman işhanı No:15,ÇANKAYA/ANKARA

Telefon:

(0312) 809 48 18
0535 939 58 28

E-posta:

info@ifb-turkiye.com

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hizmetlerimizi sunabilmek ve sizlere daha iyi bir müşteri deneyimi sağlayabilmek,
 • Sözleşmelerin ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerin muhafazası,
 • Pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetleri,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak ve geri bildirimlerinizi değerlendirmek,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetimi.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu kişiler arasında iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel kişiler ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılar yer alabilir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofislerimiz, internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya mecralarımız ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanabilir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri arasında:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması yer almaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

7. Başvuru ve İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili taleplerinizi, aşağıdaki iletişim kanalları aracılığıyla bize iletebilirsiniz:

Adres:

Kızılay mahallesi, Necatibey caddesi, Akman işhanı No:15,ÇANKAYA/ANKARA

Telefon:

(0312) 809 48 18
0535 939 58 28

E-posta:

info@ifb-turkiye.com

Başvurularınız, KVKK kapsamında değerlendirilecek ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

8. Güncellemeler

Bu KVKK metni, mevzuattaki değişiklikler ve şirketimizin kişisel veri işleme süreçlerindeki güncellemeler doğrultusunda değiştirilebilir. Güncellemeler web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.


Onayınız ve Rızanız

Bu metni okuyup anladığınızı ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgilendirildiğinizi onaylamaktasınız. Web sitemizi kullanmaya devam ederek, bu metinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırsınız.